Dr Maciej Błażewski – kierownik Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją – jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., skupiającym się na prowadzeniu badań z zakresu: elektronicznej administracji, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawnych uregulowań transportu zbiorowego. Autor monografii naukowych Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym, Kraków 2014; Polski proces budowlany, Kraków 2014; Proces rozbiórki obiektu budowlanego, Kraków 2016; Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium administracyjnoprawne, Wrocław 2016; Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2020. Współautor monografii naukowych: Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie, Kraków 2013; Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015; oraz Środki prawne ochrony danych osobowych, Wrocław 2018. Dorobek naukowy obejmuje także kilkadziesiąt innych opracowań naukowych, w tym artykułów naukowych oraz rozdziałów w opracowaniach zbiorowych.


Dr Łukasz Prus – jest adiunktem w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., specjalizujący się w porównawczym prawie konstytucyjnym, administracyjnym, prawie UE i procedurach równościowych. Od lutego 2020 r. pełni także funkcję Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim.


Dr Witold Małecki –  jest adiunktem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., koncentrującym się na problematyce pozycji prawa gospodarczego w systemie prawa, metodach regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policji gospodarczej i policji administracyjnej w gospodarce. Jest także kierownikiem Pracowni Prawa Geologicznego i Górniczego.


Mgr Piotr Janiak – jest asystentem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., koncentrującym się na problematyce postępowania administracyjnego.


Mgr Marcin Stasz – jest doktorantem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.


Mgr Norbert Czechowski w roku 2019 ukończył studia prawnicze i rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić aksjologię prawa, regulacje quasi-normatywne, zagadnienia związane z wolnością gospodarczą i jej ograniczeniami, a także status jednostki w relacji z administracją publiczną. Ponadto jest członkiem Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracja, w procesie informatyzacji działalności administracji publicznej widzi szansę na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz aksjologii prawa administracyjnego, a także wielu referatów z szeroko rozumianej tematyki prawa publicznego wygłoszonych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W trakcie studiów, w latach 2017-2019 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Publicznego „Imperium”, oraz w 2018 r. był stypendystą Letniego Fakultetu w Saksońskiej Szkole Administracji Publicznej w Miśni.