Artykuł Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego stanowi syntezę najistotniejszych informacji dotyczących form zatrudnienia osób skazanych. Celem niniejszej publikacji było ukazanie regulacji prawnych, które funkcjonują w polskim systemie prawnym jako te kształtujące wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności. Szczególny nacisk położony został na zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego, które przejawia się w skierowaniu skazanego do pracy na mocy jednostronnej decyzji dyrektora zakładu karnego. Dokonane zostało również porównanie cech kodeksowego stosunku pracy z cechami stosunku powstałego na podstawie skierowania do pracy

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Katarzyny Waligóry, Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.