Radny jako członek organu stanowiącego i kontrolnego gminy, z uwagi na funkcje i zadania tego organu, nie powinien pozostawać w żadnych zależnościach z wójtem, czyli drugim organem gminy, którego działalność kontroluje. Ponieważ wójt jest z mocy prawa kierownikiem urzędu gminy wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ustawodawca zakazał radnemu przez okres sprawowania mandatu pozostawania w stosunku pracy z urzędem gminy oraz pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej gminy lub jego zastępcy. Jednakże w celu uniemożliwienia obchodzenia tych zakazów zabronił również wszelkich form tzw. niepracowniczego zatrudnienia radnego w urzędzie czy też na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej. Z tych też względów Autorka poddaje szczegółowej analizie odpowiednie przepisy ustawy o samorządzie gminnym, próbując tym samym wyjaśnić rodzące się w tym zakresie wątpliwości.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Magdaleny Gurdek, Zakaz niepracowniczego zatrudniania radnego jako jedno z ograniczeń antykorupcyjnych, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)