Przedmiotem artykułu jest działalność Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat jej tworzenia, organizacji, działania, a także dane statystyczne dotyczące pochodzenia społecznego funkcjonariuszy, ich wykształcenia i przynależności do partii politycznych.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Andrzeja Lichwy, Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)