Nowo uchwalona ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane z października 2016 r. implementuje tzw. dyrektywę koncesyjną do polskiego porządku prawnego.

W artykule przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące implementacji przepisów Unii Europejskiej, w tym problem ryzyka związanego z wynagrodzeniem koncesjonariusza w ramach umowy koncesji na roboty budowlane. Umowę o koncesję na roboty budowlane zawiera podmiot publiczny z wykonawcą robót, który złożył najlepszą ofertę w wyniku przeprowadzonej procedury określonej przepisami ustawy. Umowa w trakcie jej realizacji w ściśle określonych przypadkach przewidzianych w ustawie może być zmieniona, rozwiązana lub unieważniona.

W artykule dokonano analizy porównawczej kwestii wynagrodzenia wykonawcy robót i ryzyka zamawiającego dla umów o roboty budowlane zawieranych w ramach koncesji, prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego. Umowa koncesji o roboty budowlane, w porównaniu do umów zawieranych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego lub umów zawieranych w związku z zamówieniami publicznymi, w największym stopniu wpływa na ochronę finansów publicznych i zmniejsza ryzyko ich wydatkowania.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Grzegorza Stankiewicza, Umowa koncesji na roboty budowlane, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.