ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70

art. 29 – 36 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Literatura:

1. Prawne uwarunkowania ograniczenia wykluczenia transportowego, (w:) Spółdzielnie socjalne oraz organizacje pozarządowe wsparciem dla zagrożonych wykluczeniem, Wrocław 2019

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/108413/edition/99631/content

2. Niepomijalność administracji samorządowej w zapewnieniu publicznego transportu zbiorowego

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 2020, Nr 331

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129641/edition/119257/content

3. fragment książki – Realizacja zadań związanych z lokalnym transportem zbiorowym przez gminę – wybrane zagadnienia, (w:) Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania, Poznań 2016, s. 33-50

link – https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21982/1/Ziemski%2C%20Misiejko_organizacja%20publicznego%20transportu%20_internet.pdf

4. fragment książki – Opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców – wybrane aspekty prawne, (w:) Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania, Poznań 2016, s. 127-135

link – https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21982/1/Ziemski%2C%20Misiejko_organizacja%20publicznego%20transportu%20_internet.pdf

5. fragmnet książki – Przepisy przejściowe w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym, (w:) Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania, Poznań 2016, s. 139-152

link – https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/21982/1/Ziemski%2C%20Misiejko_organizacja%20publicznego%20transportu%20_internet.pdf