Artykuł porusza kwestię charakteru prawnego komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowania rekrutacyjne odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej publicznej placówki oświatowej. Za punkt wyjścia analizy badawczej wyjaśniającej charakter tegoż podmiotu uznano konstytucyjne regulacje, które ściśle wiążą się z aktywnością przedmiotowej komisji i które wskazują publicznoprawny charakter tejże instytucji. W dalszej kolejności przedstawiono dodatkowe argumenty przemawiające za powyższą cechą komisji, jednocześnie zdawkowo nakreślając specyfikę postępowania rekrutacyjnego, a ponadto jego relację do przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Następnie, opierając się na przepisach dotyczących składu osobowego komisji oraz tych dotyczących dyrektora właściwej placówki oświatowej, wskazano na odmienny – względem organu administracji publicznej – charakter komisji rekrutacyjnej. W końcowej części, odwołując się do wcześniejszych rozważań oraz dorobku prawa administracyjnego, sformułowano precyzyjną definicję odzwierciedlającą charakter komisji rekrutacyjnej.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Jakuba Mrożka, Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy Prawo oświatowe, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.