W judykaturze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez długi czas kwestia klauzuli sumienia w przypadku odmowy podjęcia służby wojskowej rozpatrywana była na gruncie art. 4 Konwencji, w którym zawarto przepisy dotyczące zakazu pracy przymusowej, który wyłączał odbywanie służby wojskowej ze swojego zakresu. Z tego powodu wiele skarg zostało uznanych za niedopuszczalne, a prawa osób sprzeciwiających się temu obowiązkowi z uwagi na własne sumienie nie były należycie chronione. Dopiero w sprawie Bayatyan po raz pierwszy Trybunał rozpatrywał sprzeciw sumienia na gruncie art. 9 (wolność myśli, sumienia i wyznania), zapewniając należytą ochronę jednostkom powołującym się na klauzulę sumienia i wyznaczając nowy standard dla Europy – nawet dla państw, które kwestii sprzeciwu sumienia w służbie wojskowej nie regulowały albo wręcz zabraniały korzystania z tego prawa.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Hanny Banaś, Sprzeciw sumienia w orzecznictwie ETPCz. Problematyka odmowy podjęcia służby wojskowe, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 2 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.