KOLOKWIUM z prawa administracyjnego – SSP – rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy

KOLOKWIUM Z PRAWA ADMINISTRACYJNEGO SPP 

 

Wymagania na kolokwium*

 

  1. Zajęcia wprowadzające: zapoznanie ze sposobem i zasadami zaliczenia przedmiotu, dostępnością prowadzącego zajęcia (mail, godziny konsultacji), wskazanie podstawowej literatury naukowej. Administracja publiczna – sposoby definiowania i cechy charakterystyczne;
  2. Prawo administracyjne – sposoby definiowania, metoda regulacji, prawo administracyjne a inne gałęzie prawa, funkcje administracji publicznej i sfery ingerencji administracji, zasady prawa administracyjnego (podziały i charakterystyka).
  3. Źródła prawa administracyjnego: źródła prawa w znaczeniu materialnym, formalnym i poznawczym, otwarty i zamknięty katalog źródeł prawa administracyjnego, cechy charakterystyczne źródeł prawa administracyjnego, podział źródeł i omówienie poszczególnych źródeł;
  4. c.d. omawiania źródeł prawa administracyjnego, ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1523), stosunki i sytuacje administracyjnoprawne.
  5. Formy działania administracji publicznej, uznanie administracyjne, interes prawny, interes faktyczny, publiczne prawa podmiotowe
  6. Podmioty administracji publicznej: termin, klasyfikacja, zakres działania, właściwość i jej rodzaje. Omówienie poszczególnych podmiotów i wyjaśnienie podstawowych pojęć dotyczących problematyki, w tym: kompetencji, urzędu, organu i podmiotu administrującego;
  7. Administracja rządowa i samorządowa. Sposoby organizacji aparatu administracji publicznej, centralizacja i decentralizacja. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525 ze zm.) i ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 888);
  8. Wstęp do problematyki podziałów terytorialnych (podziały: zasadnicze, pomocnicze, specjalne), ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603 ze zm.) i ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.);
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) i ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486).
  10. Poprawa kolokwium, wystawienie ocen

—-

* w omawianym na zajęciach zakresie wymagana będzie także znajomość przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).