Regulacja wielorybnictwa na morzu otwartym – kontrowersje wokół połowów w „celach badawczych” – artykuł naukowy

Kształt międzynarodowoprawnego reżimu ochrony wielorybów stanowi rezultat trudnego politycznego kompromisu między zwolennikami ochrony ssaków morskich w obliczu zagrożenia niektórych gatunków spowodowanego rabunkową gospodarką morską a interesem państw tradycyjnie zajmujących się wielorybnictwem, które optują za utrzymaniem połowów, jeśli nie zagraża to przetrwaniu gatunków. W 1982 r. Komisja ds. Wielorybnictwa, działając na[…]

Dążąc do zapewnienia większej efektywności Europejskiej Polityce Sąsiedztwa – propozycje zmian w zakresie funkcjonowania unijnej polityki sąsiedztwa – artykuł naukowy

12.05.2004 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat zatytułowany Strategia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS). Nowa unijna polityka sąsiedzka została stworzona po to, żeby zapobiegać powstawaniu nowych linii podziałów w Europie, między poszerzoną Unią Europejską (UE) i jej nowymi sąsiadami oraz aby zaoferować im szansę udziału w różnych działaniach UE, poprzez większą współpracę[…]

Status prawny Górskiego Karabachu – porównanie ze statusem prawnym Kosowa – artykuł naukowy

Wydarzenia, jakie miały miejsce na Kaukazie na początku kwietnia 2016 r., przypomniały światu o trwającym od ponad 20 lat konflikcie wokół statusu prawnego Górskiego Karabachu – zamieszkałej przez Ormian prowincji Azerbejdżanu, która dąży do utworzenia samodzielnego państwa. Wobec nieefektywności działań podejmowanych przez mediatorów (m.in. Turcję, Iran, Rosję) oraz Grupę Mińską[…]

Instytucja miernika staranności w przepisach regulujących odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie niemieckim i polskim – artykuł naukowy

Praca dotyczy problematyki staranności wymaganej od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w prawie polskim i niemieckim. Praca ukazuje zależność między rozumieniem tej instytucji w Niemczech (gdzie została ona uregulowana wcześniej) i w Polsce. Jednocześnie uwypukla różnice wynikające z innej redakcji przepisów. W celu wykazania podobieństw i różnic występujących między[…]

Regulacje prawne transferu danych osobowych obywateli UE do USA – prawnoporównawcza analiza programu Safe Harbour i programu Privacy Shield – artykuł naukowy

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować zjawisko wzrostu wartości informacji, w szczególności dla rozwoju handlu. Rodzajem informacji są także dane osobowe, których potrzebę ochrony dostrzegają niemal wszystkie współczesne kraje. Wobec ich znaczenia dla rozwoju gospodarki i międzynarodowej wymiany handlowej oraz związanej z tym konieczności transferu czy wymiany tego rodzaju informacji konieczne było stworzenie mechanizmów zapewniających[…]

Rozwój szkół prawa w Japonii w okresie ery Meiji – artykuł naukowy

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie procesu powstawania szkół prawa w Japonii w okresie wielkich kodyfikacji ery Meiji (1868–1912). Wraz z przełamaniem ponad 200-letniej izolacji Cesarstwo Japonii, rozumiejąc konieczność modernizacji państwa, zainicjowało proces zmian politycznych oraz społeczno-gospodarczych. Narzędziem reformatorów stało się prawo, które zamierzano skodyfikować od podstaw, biorąc za wzór rozwiązania[…]

Rola Rządowego Centrum Legislacji w procesie tworzenia prawa – artykuł naukowy

Autorka artykułu analizuje rolę, jaką odgrywa Rządowe Centrum Legislacji (RCL) w procesie tworzenia prawa. Wskazuje na najważniejsze powody powołania tej instytucji, łącząc je z krytyką dotychczasowego modelu tworzenia prawa. Zwiększenie skuteczności działania RCL wiąże z rozszerzeniem jego zadań. Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Małgorzaty Wróblewskiej, Rola Rządowego Centrum Legislacji w[…]

Przeszkody małżeńskie w ustawodawstwie dzielnicowym II RP – artykuł naukowy

Głównym celem niniejszego artykułu jest omówienie problematyki przeszkód małżeńskich w ustawodawstwach dzielnicowych, które obowiązywały w II Rzeczpospolitej. W chwili osiągnięcia przez Polskę niepodległości w 1918 r. na terenach odzyskanych obowiązywały wciąż kodyfikacje zaborcze. W odniesieniu ściśle do tematyki przeszkód małżeńskich: na Ziemiach Zabranych obowiązywał głównie tom X Zwodu Praw Cesarstwa[…]

Regulacje prawne umowy o pracę pracowników umysłowych w latach 1928–1939 – artykuł naukowy

Pracownicy umysłowi stanowili w okresie II Rzeczpospolitej na tyle znaczącą grupę pracowników, że ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę pracowników umysłowych. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w[…]