Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne – publikacja naukowa

Stanowiące podstawę i punkt wyjścia praw człowieka pojęcie ludzkiej godności jest terminem nieostrym. Z jednej strony zapewnia to niezbędny luz decyzyjny, lecz z drugiej uzależnia pojmowanie tych praw od przyjętej koncepcji. Problem ten nie ma jedynie charakteru teoretycznego, ale wpływa na ostateczny kształt rozwiązań konkretnych ludzkich problemów. Widać to już[…]

John Austin o strachu, sankcji i karze – publikacja naukowa

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania koncepcji karania wyłaniającej się z tzw. rozkazowej teorii prawa Johna Austina. John Austin jest przedstawicielem pozytywizmu prawniczego, a jego sposób pojmowania prawa wiąże obowiązek prawny z sankcją. O ile koncepcja prawa Austina jest szczegółowo omawiana w literaturze prawniczej i filozoficznej, o tyle koncepcja[…]

Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949 – publikacja naukowa

Przedmiotem artykułu jest działalność Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat jej tworzenia, organizacji, działania, a także dane statystyczne dotyczące pochodzenia społecznego funkcjonariuszy, ich wykształcenia i przynależności do partii politycznych. Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Andrzeja Lichwy, Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej[…]

Regulacje prawne umowy o pracę robotników w latach 1928–1939 – publikacja naukowa

Robotnicy obok pracowników umysłowych stanowili w okresie II Rzeczpospolitej najbardziej znaczącą grupę pracowników. Ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę robotników. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w art.[…]

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14 – artykuł naukowy

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zmiana przepisów dotyczących obecności oskarżonego na rozprawie głównej sprawiła, że z dniem 1 lipca 2015 roku uchybienia popełnione w tym zakresie przed tą datą straciły charakter bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Autorka nie zgadza się z powyższą tezą. W glosie przeanalizowano dotychczasowe poglądy[…]

Bezpieczeństwo na drogach jako swoista ultima ratio czy jedynie argument dla ograniczania kompetencji organów wykonawczych gminy? – artykuł naukowy

W artykule przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania klauzul generalnych „bezpieczeństwa” i „porządku publicznego” jako skutecznego instrumentu legitymującego działania władcze państwa. Autor dowodzi, że klauzula generalna osadzona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jest w stanie skutecznie ograniczyć kompetencje organów wykonawczych gminy na płaszczyźnie ich prawa do kształtowania własnej polityki[…]

Specyfika statusu inżyniera kontraktu jako sui generis uczestnika procesu budowlanego – artykuł naukowy

Inżynier kontraktu jest szczególną instytucją prawa budowlanego, mimo że nieunormowaną obecnie przez polskiego prawodawcę. Opiera się jedynie na międzynarodowych ujednoliconych warunkach kontraktowych FIDIC i jej stosowanie – jako instytucji obcego pochodzenia – uwarunkowane jest występowaniem na terenie kraju inwestycji budowlanych finansowanych przez podmioty zagraniczne. W artykule starano się wykazać relację,[…]

Geneza pojęcia zabytku archeologicznego w prawie polskim – artykuł naukowy

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie genezy pojęcia zabytku archeologicznego w prawie polskim. W pracy skupiono się przede wszystkim na przytoczeniu i porównaniu definicji, które pojawiały się na przestrzeni lat w różnych aktach prawnych regulujących zagadnienie ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce i obejmowały swym zakresem zabytki archeologiczne. Pod uwagę wzięte[…]

Glosa do wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Animal Trading Company i inni przeciwko Komisji Europejskiej – artykuł naukowy

Glosowany wyrok, po pierwsze, utrwala stałą linię orzeczniczą dotyczącą odpowiedzialności Unii Europejskiej za akty uznaniowe, a po drugie, pokazuje relacje po między ważnymi zasadami działania Unii Europejskiej: zasadą ostrożności, zasadą należytej staranności i zasadą proporcjonalności. W omawianej sprawie Sąd słusznie zastosował przesłanki odpowiedzialności Unii w przypadku posiadania przez Komisję Europejską[…]