Płaszczyzny administracji elektronicznej

Artykuł naukowy dra Macieja Błażewskiego – Płaszczyzny administracji elektronicznej – ukazał się w czasopiśmie Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323. Artykuł ten przedstawia prawny model funkcjonowania e-administracji. Podmioty publiczne realizując zadania publiczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podejmują działania w jednej z czterech płaszczyzn e-administracji: gromadzenia, przechowywania, przekazywania oraz[…]

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej – artykuł naukowy

W artykule opisano system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), służący do wykonywania czynności kancelaryjnych m.in w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki systemowi możliwa jest komputeryzacja i informatyzacja owych jednostek, dzięki którym dotychczasowe czynności, np. prowadzenie rejestrów i ewidencji spraw, wykonywane będą przy pomocy technologii informatycznych. W publikacji znajduję się również opis bezpośrednich[…]

Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe prof. Magdaleny Tabernackiej – Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej – przedstawia problematykę stosowania środków komunikacji elektronicznej, w związku z prowadzoną mediacją w toku postępowania administracyjnego. Narzędzia ICT są ułatwieniem zarówno dla mediatora, jak i dla stron postępowania administracyjnego. Ich zastosowanie może mieć miejsce w obu[…]

Denaturalizacja w kontekście prawa do obywatelstwa – artykuł naukowy

Zgodnie z tytułem niniejszego artykułu jego głównym celem jest omówienie instytucji denaturalizacji we współczesnych ustawodawstwach. Pozbawianie obywatelstwa stanowi szczególnie ciekawe zagadnienie badawcze w kontekście idei prawa do obywatelstwa jako prawa człowieka. Choć istnieje ona już od kilkudziesięciu lat, to nadal brak powszechnej zgody państw na włączenie prawa do obywatelstwa do[…]

Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – artykuł naukowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka od wielu lat borykał się z problemem tzw. skarg podobnych, repetytywnych. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie było wprowadzenie do procedury orzeczniczej ETPCz instytucji wyroku pilotażowego. Pierwszy wyrok tego typu zapadł w 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, zaś w ciągu ostatniej dekady wydano takich[…]

Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) – artykuł naukowy

Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) – artykuł naukowy Artykuł poświęcony jest obowiązkowi zwalczania stereotypów płci nałożonemu na państwa na mocy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Problem stereotypów płci jest tematem rzadko poruszanym w literaturze prawniczej, a rola aktów[…]

Prawo do tożsamości jako prawo dziecka – artykuł naukowy

Uznanie podmiotowości prawnej człowieka jest koniecznością dla zagwarantowania mu pozostałych praw i wolności. Określenie tożsamości jednostki jest kluczowe w sferze stosunków społeczno-prawnych. Samoświadomość i poznanie korzeni biologicznych oraz kulturowych jest bardzo ważnym elementem rozwoju psychofizycznego każdego człowieka. Poczucie własnej tożsamości pozwala na zbudowanie własnego systemu wartości oraz relacji społecznych. Na[…]

Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej – artykuł naukowy

Przedmiotem opracowania jest prawo do nauki. Jest to prawo powszechne, którego wykonywanie zostało zagwarantowane aktami prawa: międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego. Posiada ono szczególny charakter. Względem określonych osób jest ono bowiem kwalifikowane zarówno jako uprawnienie, jak i obowiązek (obowiązek nauki i obowiązek szkolny). Jego realizacja następuje w ramach jednostek systemu oświaty[…]

Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – artykuł naukowy

Artykuł dotyczy problematyki stosowania instytucji izolacji postpenalnej w polskim porządku prawnym. Koncentruje się na zagadnieniu poszanowania praw człowieka w kontekście postpenalnej detencji sprawców z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób. Autorka odnosi się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, poglądów przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz prawa[…]