Powszechny nieograniczony dostęp do kapitału oraz związany z tym wzrost liczby konkurujących ze sobą na rynku podmiotów sprzyja popełnianiu przez konkurentów czynów naruszających zasady uczciwej rywalizacji. Najcięższych naruszeń dopuszczają się zwykle najwięksi gracze rynkowi – w szczególności spółki kapitałowe. Dopuszczenie się przez spółkę kapitałową czynu naruszającego prawo konkurencji może się dla niej wiązać z licznymi dolegliwościami, w szczególności karami finansowymi. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek osobowych popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji przez przedsiębiorcę jednocześnie oznacza dolegliwość dla osób działających w imieniu takich podmiotów. W przypadku spółek kapitałowych nie jest to już zasadą, a ponadto zdarza się, że osoby zarządzające spółkami kapitałowymi działają w obliczu konfliktu interesów prywatnych i interesów spółki. W polskim prawie istnieją mechanizmy dochodzenia przez spółkę kapitałową odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną czynem nieuczciwej konkurencji spowodowaną działaniem konkretnych osób fizycznych. Podstawą roszczeń odszkodowawczych są przepisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej według zasad ogólnych k.c., a w przypadku funkcjonariuszy spółki zastosowanie znajdą także przepisy k.s.h. dotyczące odpowiedzialności wobec spółki za szkodę powstałą na skutek bezprawnego działania lub zaniechania członka organu. Odpowiedzialność pracowników jest ograniczona przepisami kodeksu pracy – pracownik odpowie do trzykrotności wysokości wynagrodzenia, chyba że wyrządził szkodę umyślnie.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Moniki Szczotkowskiej, Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.