Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją została utworzona w dniu 1 czerwca 2017 r. jako jednostka naukowo-dydaktyczna. Pracownia działa w ramach Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownikiem Pracowni jest dr Maciej Błażewski, a jej członkami są: dr Łukasz Prus, dr Witold Małecki, mgr Piotr Janiak, mgr. Norbert Czechowski oraz mgr Marcin Stasz.

Działania Pracowni skupiają się na: prowadzeniu badań naukowych, pracy dydaktycznej oraz działalności popularyzującej wyniki badań naukowych.

Członkowie Pracowni prowadzą badania naukowe nad wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Badania dotyczą m. in. podstawowych zagadnień, takich jak zasady funkcjonowania elektronicznej administracji oraz środki komunikacji elektronicznej. Badania obejmują także analizę stosowania nowych technologii przy wykorzystaniu konkretnych działań przez podmioty publiczne, jak prowadzenie konsultacji społecznych, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz udział w procesie budowlanym.

Działalność dydaktyczna koncentruje się na prowadzeniu przez Członków Pracowni wykładów z przedmiotu Informatyzacja administracji publicznej na Studiach Administracji.

Pracownia Badań nad Elektroniczną Administracją prowadzi także działalność popularyzująca wyniki badań naukowych. W tym celu współorganizowała razem z KN Prawa Publicznego „Imperium” Ogólnopolską Konferencję Naukową Administracja bliżej jednostki, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2017 r we Wrocławiu, oraz zorganizowała Konferencję Naukową Obszary rozwoju administracji publicznej mającą miejsce w dniu 23 stycznia 2018 r. we Wrocławiu, jak również Międzynarodową Konferencję Naukową Informatyzacja administracji publicznej względem osób niepełnosprawnych, która miała miejsce w dniu 4 marca 2019 r. we Wrocławiu.

Pracownia nawiązała także współpracę z czasopismem naukowym Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, na podstawie którego promuje artykuły naukowe opublikowane w tym czasopiśmie za pomocą portalu elektronicznego Pracowni – egov.uni.wroc.pl