Mgr Norbert Czechowski w roku 2019 ukończył studia prawnicze i rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić aksjologię prawa, regulacje quasi-normatywne, zagadnienia związane z wolnością gospodarczą i jej ograniczeniami, a także status jednostki w relacji z administracją publiczną. Ponadto jest członkiem Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracja, w procesie informatyzacji działalności administracji publicznej widzi szansę na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz aksjologii prawa administracyjnego, a także wielu referatów z szeroko rozumianej tematyki prawa publicznego wygłoszonych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W trakcie studiów, w latach 2017-2019 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Publicznego „Imperium”, oraz w 2018 r. był stypendystą Letniego Fakultetu w Saksońskiej Szkole Administracji Publicznej w Miśni.