dr Witold Małecki

Dr Witold Małecki jest asystentem oraz doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., skupiającym się na prowadzeniu badań z zakresu: pozycji prawa gospodarczego w systemie prawa, metod regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policji gospodarczej i policji administracyjnej w gospodarce, prawnych uwarunkowań inwestycji zagranicznych w krajach Dalekiego Wschodu. Jest autorem publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim – rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Państwo i Prawo”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”) oraz autorem wystąpień w językach polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.: na Międzynarodowej Letniej Szkole Prawa Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości (Soczi, 2016) oraz na IV Kongresie Latynoamerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (Santiago de Chile, 2016). Jest także uczestnikiem stypendiów i programów naukowych w szkołach wyższych w Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Chińskiej (Tajwan). Był dwukrotnym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, jak również laureatem nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014. Pełni także funkcje wiceprezesa Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.