Dr Maciej Błażewski – kierownik Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją – jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., skupiającym się na prowadzeniu badań z zakresu: elektronicznej administracji, prawa administracyjnego, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz prawnych uregulowań transportu zbiorowego.

Autor monografii naukowych Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym, Kraków 2014; Polski proces budowlany, Kraków 2014; Proces rozbiórki obiektu budowlanego, Kraków 2016; Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium administracyjnoprawne, Wrocław 2016; Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów. Studium administracyjnoprawne, Warszawa 2020. Współautor monografii naukowych: Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie, Kraków 2013; Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym, Kraków 2015; oraz Środki prawne ochrony danych osobowych, Wrocław 2018. Dorobek naukowy obejmuje także kilkadziesiąt innych opracowań naukowych, w tym artykułów naukowych oraz rozdziałów w opracowaniach zbiorowych.