Celem Konferencji „Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych” jest przedstawienie zmian w prawie dotyczących zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych. Przesłaniem konferencji jest zaprezentowanie wielowymiarowych korzyści z ugodowego rozwiązywania sporów, wskazanie celowości poszukiwania wyjścia z konfliktu na drodze porozumienia między stronami oraz sformułowanie praktycznych wytycznych dotyczących oceny skutków zawarcia ugody mediacyjnej przez podmiot sektora finansów publicznych, do której sporządzania jest on zobowiązany na mocy przepisów prawa.

data: 9 marca 2018r.

miejsce: Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii,

sala im. Unii Europejskiej, budynek D, ul. Uniwersytecka, Wrocław

8:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09:00 – 09:30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI:

09:30- 11:00 I PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – dr hab. Edyta Rutkowska – Tomaszewska. Uniwersytet Wrocławski

„Mediować, czy nie mediować, oto jest pytanie” – Dagna Dzidowska.  Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji

„Stosowanie konstrukcji cywilistycznych w stosunkach prawnych z udziałem jednostek sektora finansów publicznych w perspektywie dyscypliny finansów publicznych” – dr Wojciech Robaczyński. Uniwersytet Łódzki

Zawarcie ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych” – dr. Arkadiusz Babczuk. Główna Komisja Orzekająca w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych

„Ugoda mediacyjna w sprawie należności cywilnoprawnej w kontekście oceny skutków jej zawarcia – perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna (art. 54a ustawy o finansach publicznych)” – prof. dr hab. Joanna Salachna, dr Marta Skrodzka, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

„Legitymacja procesowa jednostek Skarbu Państwa w mediacji” – SSO dr Beata Burian, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Dyskusja. Podsumowanie panelu

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 13:00 II PANEL KONFERENCJI:

MODERATOR – SSO Marzena Sznajderska – koordynator ds. mediacji w SO we Wrocławiu

„Rola pełnomocnika w mediacji z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych.” – Krystian Mularczyk, OIRP we Wrocławiu

Rola mediacji w sektorze finansów publicznych z Perspektywy Prokuratorii Generalnej” – Piotr Nowak – Naczelnik Samodzielnego Wydziału ds. Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

„Rola mediacji w praktyce jednostki samorządu terytorialnego” – Wojciech Szuster. Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Prawny

„Dopuszczalność zawierania ugody mediacyjnej w sprawach dotacyjnych w świetle odpowiedzialności dotującego i beneficjenta dotacji za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – dr Anna Ostrowska, Regionalna Komisja Orzekająca w sprawach o naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

Aspekty podatkowe zawarcia ugody na podstawie art. 54a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych” – dr hab. Dominik Mączyński, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dyskusja. Podsumowanie panelu

PRZERWA KAWOWA

13:30 – 15:00 III PANEL KONFERENCJI

MODERATOR – Dagna Dzidowska – Prezes WCM

Odpowiedzialność za  błędy medyczne. Sąd, czy mediacja? – dr Iwona Wrześniewska – Wal, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Miejsce i rola mediacji w przypadku sporów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Jak mediować w sprawach o błąd w sztuce lekarskiej” – dr n. med. Jakub Trnka – przewodniczący Komisji Etyki, Dolnośląska Izba Lekarska. Katedra Medycyny Sądowej, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

„Rozjemstwo w sporach budowlanych wg wzorów FIDIC” – Piotr Nowaczyk, International Independent Arbitrator & Mediator

Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów na gruncie Prawa zamówień publicznych” – dr Grzegorz Klich, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Znaczenie polubownego rozwiązywania sporów w sprawach  z zakresu Prawa budowlanego” – dr Maciej Błażewski, Uniwersytet Wrocławski

Dyskusja. Podsumowanie panelu

15:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI