Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Cyklu Konferencji Naukowej organizowanych przez Pracownię Badań nad Elektroniczną Administracją.

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą przy pl. Uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, zwanego dalej Uczelnią. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2.W Uczelni powołany został inspektor ochrony danych, nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: IOD@uwr.edu.pl

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla celu organizacji Konferencji będącej częścią Cyklu Konferencji Naukowej

4.Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

5.Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6.Dane będą udostępnione jedynie pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego  do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

7.Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

8.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

9.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.