Z uwagi na zmieniający się paradygmat prawa pracy poszukuje się nowych rozwiązań jego uelastyczniania. Jednym z przejawów odchodzenia od pracy ściśle skooperowanej jest stosowanie zatrudnienia cywilnoprawnego. W związku ze wzrostem jego popularności postuluje się objęcie regulacjami właściwymi dla prawa pracy stosunków zatrudnienia gałęziowo przynależących do prawa cywilnego. Poniższy tekst, poprzez wskazanie ideowo odmiennych standardów prawa pracy i prawa cywilnego, stara się przedstawić granice obejmowania stosunków zatrudnienia cywilnoprawnego instytucjami właściwymi dla prawa pracy.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Izabeli Florczak, Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne,Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)