Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym – artykuł naukowy

Autorka analizuje, w jakim stopniu rzymska zasada, zgodnie z którą każdy ponosi negatywne konsekwencje nieznajomości prawa, obowiązywała w postępowaniu karnym, począwszy od kodeksu postępowania karnego z 1928 r. do obecnych regulacji. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na charakter procesu karnego jego uczestnicy nie mogą zostać całkowicie pozostawieni „sami sobie”. W artykule podkreśla się znaczenie obowiązku informowania uczestników postępowania karnego o ich prawach i obowiązkach przez organy procesowe. Zwraca się również uwagę na stopniowe rozszerzanie zakresu informacji, którą otrzymują osoby biorące udział w procesie. Wskazuje się także, że obowiązki informacyjne organów procesowych można uznać za przejaw lojalności procesowej.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Dominiki Czerniak, Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 1 (w nazwie znajduje się link do artykuł)