Stanowiące podstawę i punkt wyjścia praw człowieka pojęcie ludzkiej godności jest terminem nieostrym. Z jednej strony zapewnia to niezbędny luz decyzyjny, lecz z drugiej uzależnia pojmowanie tych praw od przyjętej koncepcji. Problem ten nie ma jedynie charakteru teoretycznego, ale wpływa na ostateczny kształt rozwiązań konkretnych ludzkich problemów. Widać to już w przypadku bezsprzecznie podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo do życia i jego ochrony, oraz jego granic w momencie ścierania się go z autonomią ludzkiej woli.

Artykuł prezentuje porównanie trzech podstawowych idei godności, których uznanie mogłoby prowadzić do wyciągnięcia odmiennych wniosków co do zakresu granic ochrony życia: koncepcji personalistycznej prezentowanej przez naukę społeczną Kościoła katolickiego, liberalnej koncepcji Immanuela Kanta oraz postmodernistycznej wizji godności ludzkiej.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Ewy Niemiec, Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)