Glosowany wyrok, po pierwsze, utrwala stałą linię orzeczniczą dotyczącą odpowiedzialności Unii Europejskiej za akty uznaniowe, a po drugie, pokazuje relacje po między ważnymi zasadami działania Unii Europejskiej: zasadą ostrożności, zasadą należytej staranności i zasadą proporcjonalności. W omawianej sprawie Sąd słusznie zastosował przesłanki odpowiedzialności Unii w przypadku posiadania przez Komisję Europejską szerokiej władzy uznaniowej, jaką w danym przypadku nadawała jej zasada ostrożności. Kompetencje te są tak bardzo szerokie, iż niemal każde działanie Unii zostanie uznane za zgodne z zasadą proporcjonalności, o ile zostanie odpowiednio uzasadnione, a unijne instytucje dochowają wszelkich gwarancji proceduralnych. Większość bowiem działań Komisji Europejskiej uznana została za zgodne z zasadą proporcjonalności. Za oczywiście nieproporcjonalne uznane zostały przez Sąd tylko te działania, które jednocześnie uchybiały zasadzie należytej staranności.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Michała Pindla, Glosa do wyroku Sądu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie Animal Trading Company i inni przeciwko Komisji Europejskiej, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis 2015, vol. 4 No 2 (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.