I. Elektroniczna administarcja – zagadnienia podstawowe

(wykład nr 1, prowadzący: dr Maciej Błażewski)

M. Błażewski, Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 2017, Nr 323, s. 15-23

link – https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/98442/edition/96249

M. Błażewski, Zasada powszechności elektronicznej administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2018, Nr 7, Vol 1, s. 229-242

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95949/edition/92834/content

M. Błażewski, Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2017, Nr 6, Vol. 1, s. 107-118

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84763/edition/79812/content

II. Elektroniczne zamówienia publiczne

(wykład nr 2, prowadzący: dr Maciej Błażewski)

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Art. 61-70; Art. 78; Art. 93; Art. 134; Art. 146; Art. 150; Art. 161; Art. 168; Art. 179; Art. 186; Art. 203; Art. 210; Art. 226; Art. 227-238; Art. 316-324; Art. 469; Art. 508; Art. 516; Art. 605; Art. 615)

M. Błażewski, Środki komunikacji elektronicznej w prawie zamówień publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, Nr 497, s. 271-281

link – https://www.dbc.wroc.pl/Content/44739/Blazewski_Srodki_Komunikacji_Elektronicznej_w_Prawie_Zamowien_2017.pdf

III. Elektroniczne postępowanie administracyjne

(wykład nr 3, prowadzący: dr Maciej Błażewski)

Ustawa o doręczeniach elektronicznych (art. 1-60)

Kodeks postępowania administracyjnego (Art.  14; Art.  33; Art.  37; Art.  391; Art.  40; Art.  41; Art.  50; Art.  54; Art.  57; Art.  61; Art.  63; Art.  66a; Art.  72; Art.  76a; Art.  91; Art.  96h; Art.  107; Art.  109; Art.  117; Art.  122f; Art.  123; Art.  124; Art.  125; Art.  138; Art.  163b; Art.  163c; Art.  217; Art.  220; Art.  238; Art.  260d)

IV. Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania

(wykład nr 4, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

V. ePUAP i systemy identyfikacji elektronicznej. Profil zaufany i podpis zaufany. Warstwa elektroniczna dowodu osobistego. Profil i podpis osobisty

(wykład nr 5, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Ustawa o dowodach osobistych

• Rozporządzenie MC w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

VI. Systemy teleinformatyczne. Rejestry publiczne. Strony internetowe. Publiczna aplikacja mobilna. Wymiana informacji

(wykład nr 6, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

• Rozporządzenie RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

• Rozporządzenie PRM w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

• Rozporządzenie RM w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publiczny

VII. Przetwarzanie danych osobowych (wybrane zagadnienia)

(wykład nr 7, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)