Wykłady 1-3:

Ustawa kodeks postępowania administracyjnego – art. 14, 33, 37, 391, 392, 40, 41, 46, 50, 54, 57, 61, 63, 66a, 72, 76a, 91, 96h, 107, 109, 117, 122f, 123-125, 138, 163b-163c, 217, 220, 238, 260d

Ustawa Prawo zamówień publicznych – art. 2, 10a-10g, 74-80, 91a-91e, 101b, 103, 104, 104g, 154, 180, 185

M. Błażewski, Płaszczyzny administracji elektronicznej, Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo, 2017, Nr 323, s. 15-23

link – https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/98442/edition/96249

M. Błażewski, Zasada powszechności elektronicznej administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2018, Nr 7, Vol 1, s. 229-242

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/95949/edition/92834/content

M. Błażewski, Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis, 2017, Nr 6, Vol. 1, s. 107-118

link – https://repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/84763/edition/79812/content

M. Błażewski, Środki komunikacji elektronicznej w prawie zamówień publicznych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, Nr 497, s. 271-281

link – https://www.dbc.wroc.pl/Content/44739/Blazewski_Srodki_Komunikacji_Elektronicznej_w_Prawie_Zamowien_2017.pdf

I. Podpis elektroniczny i inne usługi zaufania

(wykład nr 4, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

II. ePUAP i systemy identyfikacji elektronicznej. Profil

zaufany i podpis zaufany. Warstwa elektroniczna

dowodu osobistego. Profil i podpis osobisty

(wykład nr 5, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Ustawa o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Ustawa o dowodach osobistych

• Rozporządzenie MC w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego

III. Systemy teleinformatyczne. Rejestry publiczne.

Strony internetowe. Publiczna aplikacja mobilna.

Wymiana informacji

(wykład nr 6, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

• Rozporządzenie RM w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

• Rozporządzenie PRM w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

• Rozporządzenie RM w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publiczny

IV. Przetwarzanie danych osobowych (wybrane

zagadnienia)

(wykład nr 7, prowadzący: dr Łukasz Goździaszek)

Podstawy prawne:

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

• Rozporządzenie UE 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS)

• Rozporządzenie UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO)