Bezstronność sędziowska, stanowiąca podstawę funkcjonowania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, to z jednej strony obowiązek sędziego, a z drugiej fundamentalne prawo stron postępowania do rzetelnego procesu. W niniejszym artykule poruszam problematykę bezstronności sędziowskiej w praktyce, wskazując motywy, które wpływają na stronnicze zachowania sędziów podczas orzekania w trybunałach międzynarodowych.

Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej podzieliłam na pięć grup, w zależności od źródeł ich powstania, to jest: czynniki związane z działalnością sędziego, czynniki związane z tożsamością sędziego, czynniki związane z układem geopolitycznym, czynniki ekonomicznopolityczne oraz czynniki związane z przepisami proceduralnymi obowiązującymi w danym trybunale międzynarodowym. W niniejszej pracy poddam analizie pierwsze dwie grupy czynników mogących wpływać na stronniczość sędziowską.

Na podstawie przeprowadzonej analizy czynników wpływających na naruszanie bezstronności przez sędziów trybunałów międzynarodowych stwierdzam, że w znacznym stopniu wpływają one na stronniczość orzeczniczą. Powołane badania nie wykazały jednak, że podczas naruszania zasady bezstronności sędziowie zawsze czynią to w sposób świadomy. W znacznej liczbie przypadków podstaw stronniczości można dopatrywać się w mechanizmach psychologicznych oraz prawidłowościach socjologicznych.

Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Zuzanny Witek, Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej przez sędziów trybunałów międzynarodowych, Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, Vol. 6, No 2, (w nazwie znajduje się link do artykuł)

        Aby otrzymać informację o innych publikacjach polub naszą stronę na Facebooku.