Członkowie Pracowni

Członkami Pracowni Badań nad Elektronicznej Administracji są:

Dr Maciej Błażewski – kierownik Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracją - jest adiunktem w Zakładzie Prawa Administracyjnego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., skupiającym się na prowadzeniu badań z zakresu: elektronicznej administracji, prawa administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa organizacji pozarządowych oraz prawa budowlanego. Jest absolwentem stacjonarnych studiów prawa oraz stacjonarnych studiów administracji. Odbył staż naukowo-dydaktyczny na Mykolas Romeris University w Wilnie na Litwie w 2013 r. oraz prowadził wykłady na Masaryk University w Brnie w 2017 r. Jest autorem monografii naukowych: Zasada ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich w procesie budowlanym - Kraków 2014; Polski proces budowlany - Kraków 2014; Proces rozbiórki obiektu budowlanego - Kraków 2016 oraz Zasada wolności budowlanej w procesie budowlanym. Studium Administracyjnoprawne - Wrocław 2016. Jest także współautorem monografii naukowych Rozgraniczenie nieruchomości. Administracyjne postępowanie rozgraniczeniowe w orzecznictwie – Kraków 2013 oraz Nakaz rozbiórki w prawie budowlanym – Kraków 2015. Dorobek naukowy obejmuje także kilkadziesiąt innych opracowań naukowych, w tym artykułów naukowych oraz rozdziałów w opracowaniach zbiorowych. Jest także radcą prawnym.

 

Dr Łukasz Prus jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Porównawczej Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne UE, w tym procedury administracyjne przed organami UE oraz zagadnienia związane z ingerencją elektronicznej administracji w publiczne prawa podmiotowe, przede wszystkim w prawo do ochrony danych osobowych. Jest autorem publikacji z zakresu porównawczego i europejskiego prawa administracyjnego. Adwokat, świadczący pomoc prawną na rzecz osób fizycznych i prawnych, w tym podmiotów krajowych oraz zagranicznych.

 

Dr Witold Małecki jest asystentem oraz doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego, Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr., skupiającym się na prowadzeniu badań z zakresu: pozycji prawa gospodarczego w systemie prawa, metod regulacji prawa gospodarczego i publicznego prawa gospodarczego, policji gospodarczej i policji administracyjnej w gospodarce, prawnych uwarunkowań inwestycji zagranicznych w krajach Dalekiego Wschodu. Jest autorem publikacji w językach polskim, angielskim i rosyjskim – rozdziałów w monografiach i artykułów w czasopismach naukowych (m.in. „Państwo i Prawo”, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, „Przegląd Prawa i Administracji”, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa”) oraz autorem wystąpień w językach polskim, angielskim, rosyjskim i chińskim na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, m.in.: na Międzynarodowej Letniej Szkole Prawa Wszechrosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Sprawiedliwości (Soczi, 2016) oraz na IV Kongresie Latynoamerykańskiego Towarzystwa Prawa Międzynarodowego (Santiago de Chile, 2016). Jest także uczestnikiem stypendiów i programów naukowych w szkołach wyższych w Federacji Rosyjskiej, Chińskiej Republice Ludowej oraz Republice Chińskiej (Tajwan). Był dwukrotnym laureatem Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, jak również laureatem nagrody „Najlepszy Dyplom Roku” dla absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2014. Pełni także funkcje wiceprezesa Zarządu Fundacji Europejskiej Kultury Prawnej.

 

Mgr Piotr Janiak jest asystentem oraz doktorantem w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego prawa procesowego. Działalność naukową łączy z praktyką zawodową, jak również odbywaniem aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Mgr Norbert Czechowski w roku 2019 ukończył studia prawnicze i rozpoczął naukę w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, jest doktorantem w Zakładzie Publicznego Prawa Gospodarczego Instytutu Nauk Administracyjnych, Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Wśród jego zainteresowań naukowych należy wymienić aksjologię prawa, zagadnienia związane z wolnością gospodarczą i jej ograniczeniami, a także status jednostki w relacji z administracją publiczną. Ponadto jest członkiem Pracowni Badań nad Elektroniczną Administracja, w procesie informatyzacji działalności administracji publicznej widzi szansę na zbudowanie społeczeństwa obywatelskiego. Autor publikacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz aksjologii prawa administracyjnego, a także wielu referatów z szeroko rozumianej tematyki prawa publicznego wygłoszonych na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych. W trakcie studiów, w latach 2017-2019 pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Publicznego „Imperium”, oraz w 2018 r. był stypendystą Letniego Fakultetu w Saksońskiej Szkole Administracji Publicznej w Miśni.

.

Mgr Marcin Stasz jest doktorantem w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę kształtowanie ustroju i działań administracji publicznej, także poprzez wykorzystanie rozwiązań elektronicznych oraz możliwości poszerzania udziału społeczeństwa w tym zakresie. Poza stosowaniem metodologii typowej dla nauk prawnych, istotną role w jego badaniach stanowi uwzględnienie uwarunkowań funkcjonowania administracji publicznej oraz konsekwencji wprowadzanych w niej zmian. Aktywnie uczestniczył w pracach różnych studenckich kół naukowych pomagając w organizacji lub współorganizując wydarzenia naukowe o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Jest także autorem publikacji naukowych dotyczących administracji publicznej, zarówno w języku polskim jak i angielskim. W ramach programu Erasmus uczestniczył w wymianach studenckich na Uniwersytecie w Oslo w Norwegii oraz Uniwersytecie Radboud w Niderlandach.