Udział organizacji społecznej na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę – artykuł naukowy

W niniejszym artykule analizie poddano kwestie związane z udziałem organizacji społecznych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Co do zasady bowiem, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy – Prawo budowlane, organizacje społeczne nie mogą brać udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na[…]

Ewolucja gminy w Rzeczypospolitej Polskiej – zarys problematyki – artykuł naukowy

Przedmiotem opracowania jest gmina w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest ona częścią administracji publicznej, funkcjonującej na zasadzie decentralizacji. Celem pracy jest przedstawienie gminy jako jednostki ukształtowanej w procesie ewolucji. Przyjęcie postawionej tezy uzasadnia zastosowanie metody historyczno-genetycznej, polegającej na analizowaniu procesu rozwoju danej instytucji oraz poszukiwaniu określonych związków przyczynowo-skutkowych. Podstawową metodę badawczą stanowi[…]

Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego – artykuł naukowy

Artykuł Zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego stanowi syntezę najistotniejszych informacji dotyczących form zatrudnienia osób skazanych. Celem niniejszej publikacji było ukazanie regulacji prawnych, które funkcjonują w polskim systemie prawnym jako te kształtujące wykonywanie pracy przez osoby pozbawione wolności. Szczególny nacisk położony został na zatrudnienie niepracownicze typu penalnoprawnego, które przejawia się w skierowaniu[…]

Zakaz niepracowniczego zatrudniania radnego jako jedno z ograniczeń antykorupcyjnych – artykuł naukowy

Radny jako członek organu stanowiącego i kontrolnego gminy, z uwagi na funkcje i zadania tego organu, nie powinien pozostawać w żadnych zależnościach z wójtem, czyli drugim organem gminy, którego działalność kontroluje. Ponieważ wójt jest z mocy prawa kierownikiem urzędu gminy wykonującym uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz[…]

Granice rozszerzania instytucji prawa pracy na zatrudnienie cywilnoprawne – artykuł naukowy

Z uwagi na zmieniający się paradygmat prawa pracy poszukuje się nowych rozwiązań jego uelastyczniania. Jednym z przejawów odchodzenia od pracy ściśle skooperowanej jest stosowanie zatrudnienia cywilnoprawnego. W związku ze wzrostem jego popularności postuluje się objęcie regulacjami właściwymi dla prawa pracy stosunków zatrudnienia gałęziowo przynależących do prawa cywilnego. Poniższy tekst, poprzez[…]

Uzasadnienie aksjologiczne i historia obowiązywania zakazu reformationis in peius w polskiej procedurze karne – artykuł naukowy

Opracowanie ma na celu przedstawienie aksjologicznego i historycznego uzasadnienia zakazu reformationis in peius, wyrażonego obecnie w art. 434 k.p.k. W pierwszej części opracowania przeanalizowano wyróżniane w piśmiennictwie uzasadnienia aksjologiczne obowiązywania zakazu, z uwzględnieniem ich podziału na normatywne i psychologiczne, dochodząc do konkluzji, że najbardziej przekonujące jest odwołujące się do motywów[…]

Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym – artykuł naukowy

Granice obowiązywania zasady ignorantia iuris nocet w polskim procesie karnym – artykuł naukowy Autorka analizuje, w jakim stopniu rzymska zasada, zgodnie z którą każdy ponosi negatywne konsekwencje nieznajomości prawa, obowiązywała w postępowaniu karnym, począwszy od kodeksu postępowania karnego z 1928 r. do obecnych regulacji. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi[…]

Konstytucja Japonii z 1946 roku – droga i proces ustrojodawczy – artykuł naukowy

Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie drogi legislacyjnej oraz okoliczności uchwalenia Konstytucji Japonii z 1946 r. Wraz z zakończeniem drugiej wojny światowej na Pacyfiku Cesarstwo Japonii znalazło się pod wojskową okupacją Stanów Zjednoczonych. Pokonane państwo, odpowiedzialne za agresję na rozległe terytoria Azji Wschodniej, miało nigdy nie powrócić do prowadzenia agresywnej[…]

Jurydyczna konstrukcja przyrzeczenia publicznego – artykuł naukowy

W artykułach 919 do 921 k.c. uregulowano instytucję zwaną przyrzeczeniem publicznym. W polskim systemie prawnym wyróżniamy dwa rodzaje przyrzeczenia publicznego, tj. przyrzeczenie publiczne zwykłe oraz przyrzeczenie publiczne nagrody konkursowej (zwane konkursem). Przez publiczne przyrzeczenie przyrzekający zobowiązuje się nagrodzić osobę, która zachowa się w określony przez niego sposób. Tak rozumiana instytucja stanowi samodzielne źródło[…]