Potrzeba zmiany jednego z paradygmatów prawa administracyjnego – publikacja naukowa

Publikacja Thomasa Kuhna pt. Struktura rewolucji naukowych zmieniła postrzeganie charakteru postępu naukowego. Autor zauważył, że analizując naukę pod kątem jej rozwoju historycznego, można odnaleźć pewien elastyczny wzorzec badawczy, mianowicie schemat pojęć, wyników i procedur, który organizuje późniejsze badania naukowe. Prace z zakresu administracji publicznej nie mogą oscylować jedynie wokół osi,[…]

Czynniki wpływające na naruszanie bezstronności sędziowskiej przez sędziów trybunałów międzynarodowych – publikacja naukowa

Bezstronność sędziowska, stanowiąca podstawę funkcjonowania międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości, to z jednej strony obowiązek sędziego, a z drugiej fundamentalne prawo stron postępowania do rzetelnego procesu. W niniejszym artykule poruszam problematykę bezstronności sędziowskiej w praktyce, wskazując motywy, które wpływają na stronnicze zachowania sędziów podczas orzekania w trybunałach międzynarodowych. Czynniki wpływające na naruszanie[…]

Godność człowieka a prawo do dysponowania własnym życiem – aspekty filozoficzno-prawne – publikacja naukowa

Stanowiące podstawę i punkt wyjścia praw człowieka pojęcie ludzkiej godności jest terminem nieostrym. Z jednej strony zapewnia to niezbędny luz decyzyjny, lecz z drugiej uzależnia pojmowanie tych praw od przyjętej koncepcji. Problem ten nie ma jedynie charakteru teoretycznego, ale wpływa na ostateczny kształt rozwiązań konkretnych ludzkich problemów. Widać to już[…]

John Austin o strachu, sankcji i karze – publikacja naukowa

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest próba zarysowania koncepcji karania wyłaniającej się z tzw. rozkazowej teorii prawa Johna Austina. John Austin jest przedstawicielem pozytywizmu prawniczego, a jego sposób pojmowania prawa wiąże obowiązek prawny z sankcją. O ile koncepcja prawa Austina jest szczegółowo omawiana w literaturze prawniczej i filozoficznej, o tyle koncepcja[…]

Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949 – publikacja naukowa

Przedmiotem artykułu jest działalność Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949. Artykuł zawiera ogólne informacje na temat jej tworzenia, organizacji, działania, a także dane statystyczne dotyczące pochodzenia społecznego funkcjonariuszy, ich wykształcenia i przynależności do partii politycznych. Cytat ze streszczenia artykułu naukowego Andrzeja Lichwy, Wybrane zagadnienia dotyczące działalności Milicji Obywatelskiej[…]

Regulacje prawne umowy o pracę robotników w latach 1928–1939 – publikacja naukowa

Robotnicy obok pracowników umysłowych stanowili w okresie II Rzeczpospolitej najbardziej znaczącą grupę pracowników. Ustawodawca zdecydował się wydać w 1928 r. osobne rozporządzenie, w którym uregulowana została umowa o pracę robotników. Postanowienia rozporządzenia nie utraciły swej mocy nawet po wejściu w życie kodeksu zobowiązań z 1934 r., w którym w art.[…]

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2015 r., III KK 375/14 – artykuł naukowy

W glosowanym postanowieniu Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zmiana przepisów dotyczących obecności oskarżonego na rozprawie głównej sprawiła, że z dniem 1 lipca 2015 roku uchybienia popełnione w tym zakresie przed tą datą straciły charakter bezwzględnych przyczyn odwoławczych. Autorka nie zgadza się z powyższą tezą. W glosie przeanalizowano dotychczasowe poglądy[…]

Bezpieczeństwo na drogach jako swoista ultima ratio czy jedynie argument dla ograniczania kompetencji organów wykonawczych gminy? – artykuł naukowy

W artykule przedstawiono jedną z możliwości wykorzystania klauzul generalnych „bezpieczeństwa” i „porządku publicznego” jako skutecznego instrumentu legitymującego działania władcze państwa. Autor dowodzi, że klauzula generalna osadzona w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP jest w stanie skutecznie ograniczyć kompetencje organów wykonawczych gminy na płaszczyźnie ich prawa do kształtowania własnej polityki[…]

Specyfika statusu inżyniera kontraktu jako sui generis uczestnika procesu budowlanego – artykuł naukowy

Inżynier kontraktu jest szczególną instytucją prawa budowlanego, mimo że nieunormowaną obecnie przez polskiego prawodawcę. Opiera się jedynie na międzynarodowych ujednoliconych warunkach kontraktowych FIDIC i jej stosowanie – jako instytucji obcego pochodzenia – uwarunkowane jest występowaniem na terenie kraju inwestycji budowlanych finansowanych przez podmioty zagraniczne. W artykule starano się wykazać relację,[…]