Prawo do nauki w podmiotach leczniczych. Analiza na przykładzie publicznej szkoły podstawowej specjalnej – artykuł naukowy

Przedmiotem opracowania jest prawo do nauki. Jest to prawo powszechne, którego wykonywanie zostało zagwarantowane aktami prawa: międzynarodowego, europejskiego i wewnętrznego. Posiada ono szczególny charakter. Względem określonych osób jest ono bowiem kwalifikowane zarówno jako uprawnienie, jak i obowiązek (obowiązek nauki i obowiązek szkolny). Jego realizacja następuje w ramach jednostek systemu oświaty[…]

Prawa człowieka a instytucja izolacji postpenalnej – artykuł naukowy

Artykuł dotyczy problematyki stosowania instytucji izolacji postpenalnej w polskim porządku prawnym. Koncentruje się na zagadnieniu poszanowania praw człowieka w kontekście postpenalnej detencji sprawców z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób. Autorka odnosi się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, poglądów przedstawicieli doktryny prawa karnego oraz prawa[…]

Operatywność systemu przeciwdziałania przemocy wobec kobiet – artykuł naukowy

Pojęcie operatywności (operative rights), które zostało użyte w tytule, wprowadza Beth Singer w swojej pracy zatytułowanej Operative Rights. Singer zauważa, że prawa operatywne to takie, które obowiązują w danym kontekście społecznym, są uznane przez społeczeństwo i nie wystarczy wprowadzenie prawa przez państwo lub rząd. Odnosząc pojęcie operatywności do systemu prawnego,[…]

Przeciwegzekucyjne powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c. – charakter prawny, zadania i cel – publikacja naukowa

Tematem niniejszego artykułu jest opozycyjne powództwo przeciwegzekucyjne z artykułu 840 Kodeksu postępowania cywilnego. W toku analizy tej instytucji postaram się omówić jego charakter prawny oraz cel i funkcje, a także odpowiedzieć na pytanie, czy instytucja ta spełnia wymogi przed nią stawiane, a tym samym stanowi formę chronionej realizacji prawa w[…]

Odpowiedzialność osób fizycznych działających w imieniu spółki kapitałowej za jej szkodę spowodowaną doprowadzeniem do naruszenia prawa konkurencji – publikacja naukowa

Powszechny nieograniczony dostęp do kapitału oraz związany z tym wzrost liczby konkurujących ze sobą na rynku podmiotów sprzyja popełnianiu przez konkurentów czynów naruszających zasady uczciwej rywalizacji. Najcięższych naruszeń dopuszczają się zwykle najwięksi gracze rynkowi – w szczególności spółki kapitałowe. Dopuszczenie się przez spółkę kapitałową czynu naruszającego prawo konkurencji może się[…]

Wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku – publikacja naukowa

Przedmiotem artykułu są wybrane problemy związane z modelem podmiotowym instytucji zachowku w prawie polskim. Autor skupia się na trzech najistotniejszych zagadnieniach. Pierwsze z nich dotyczy sytuacji, w której spadkobierca testamentowy, przy spadku o znikomej wartości, zobowiązany jest do zapłaty zachowku ze względu na dokonane przez spadkodawcę darowizny lub zapisy windykacyjne.[…]

Samowola rozbiórkowa – publikacja naukowa

Samowola rozbiórkowa oznacza rozpoczęcie lub prowadzenie robót rozbiórkowych z naruszeniem przepisów prawa budowlanego. Organ nadzoru budowlanego sanuje samowolę rozbiórkową w toku postępowania naprawczego. Sanacja może mieć charakter negatywny lub pozytywny ze względu na zamiar inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego. Negatywna sanacja oznacza nakaz zaniechania dalszych robót budowlanych lub doprowadzenia[…]

Umowa koncesji na roboty budowlane – publikacja naukowa

Nowo uchwalona ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane z października 2016 r. implementuje tzw. dyrektywę koncesyjną do polskiego porządku prawnego. W artykule przedstawiono rozwiązania prawne dotyczące implementacji przepisów Unii Europejskiej, w tym problem ryzyka związanego z wynagrodzeniem koncesjonariusza w ramach umowy koncesji na roboty budowlane. Umowę o koncesję na[…]

Status prawny komisji rekrutacyjnej z art. 157 ustawy Prawo oświatowe – publikacja naukowa

Artykuł porusza kwestię charakteru prawnego komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowania rekrutacyjne odpowiednio do szkoły, przedszkola lub innej publicznej placówki oświatowej. Za punkt wyjścia analizy badawczej wyjaśniającej charakter tegoż podmiotu uznano konstytucyjne regulacje, które ściśle wiążą się z aktywnością przedmiotowej komisji i które wskazują publicznoprawny charakter tejże instytucji. W dalszej kolejności przedstawiono[…]