Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy kontaktach organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wykorzystanie elektronicznej administracji w tych[…]

Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec  – zawiera porównanie prawnych uwarunkowań wykorzystania środków komunikacji elektronicznych przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Konsultacje z użyciem tych środków mogą być prowadzone przez administrację samorządową i administrację rządową. Stosowanie elektronicznej administracji ułatwia komunikację z obywatelami, zapewnienie transparentności[…]

Płaszczyzny administracji elektronicznej

Artykuł naukowy dra Macieja Błażewskiego – Płaszczyzny administracji elektronicznej – ukazał się w czasopiśmie Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo 2017, Nr 323. Artykuł ten przedstawia prawny model funkcjonowania e-administracji. Podmioty publiczne realizując zadania publiczne za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej podejmują działania w jednej z czterech płaszczyzn e-administracji: gromadzenia, przechowywania, przekazywania oraz[…]

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją jako przykład informatyzacji działalności administracji publicznej – artykuł naukowy

W artykule opisano system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), służący do wykonywania czynności kancelaryjnych m.in w jednostkach samorządu terytorialnego. Dzięki systemowi możliwa jest komputeryzacja i informatyzacja owych jednostek, dzięki którym dotychczasowe czynności, np. prowadzenie rejestrów i ewidencji spraw, wykonywane będą przy pomocy technologii informatycznych. W publikacji znajduję się również opis bezpośrednich[…]

Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe prof. Magdaleny Tabernackiej – Zastosowanie komunikacji elektronicznej w mediacjach w administracji publicznej – przedstawia problematykę stosowania środków komunikacji elektronicznej, w związku z prowadzoną mediacją w toku postępowania administracyjnego. Narzędzia ICT są ułatwieniem zarówno dla mediatora, jak i dla stron postępowania administracyjnego. Ich zastosowanie może mieć miejsce w obu[…]

Denaturalizacja w kontekście prawa do obywatelstwa – artykuł naukowy

Zgodnie z tytułem niniejszego artykułu jego głównym celem jest omówienie instytucji denaturalizacji we współczesnych ustawodawstwach. Pozbawianie obywatelstwa stanowi szczególnie ciekawe zagadnienie badawcze w kontekście idei prawa do obywatelstwa jako prawa człowieka. Choć istnieje ona już od kilkudziesięciu lat, to nadal brak powszechnej zgody państw na włączenie prawa do obywatelstwa do[…]

Instytucja wyroku pilotażowego w praktyce orzeczniczej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – artykuł naukowy

Europejski Trybunał Praw Człowieka od wielu lat borykał się z problemem tzw. skarg podobnych, repetytywnych. Jednym z pomysłów na jego rozwiązanie było wprowadzenie do procedury orzeczniczej ETPCz instytucji wyroku pilotażowego. Pierwszy wyrok tego typu zapadł w 2004 r. w sprawie Broniowski przeciwko Polsce, zaś w ciągu ostatniej dekady wydano takich[…]

Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) – artykuł naukowy

Zagadnienie stereotypów płci w Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) – artykuł naukowy Artykuł poświęcony jest obowiązkowi zwalczania stereotypów płci nałożonemu na państwa na mocy Konwencji ONZ w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. Problem stereotypów płci jest tematem rzadko poruszanym w literaturze prawniczej, a rola aktów[…]

Prawo do tożsamości jako prawo dziecka – artykuł naukowy

Uznanie podmiotowości prawnej człowieka jest koniecznością dla zagwarantowania mu pozostałych praw i wolności. Określenie tożsamości jednostki jest kluczowe w sferze stosunków społeczno-prawnych. Samoświadomość i poznanie korzeni biologicznych oraz kulturowych jest bardzo ważnym elementem rozwoju psychofizycznego każdego człowieka. Poczucie własnej tożsamości pozwala na zbudowanie własnego systemu wartości oraz relacji społecznych. Na[…]