Wykład „Zmiana planu miejscowego wobec ryzyka spekulacji nieruchomościami”

Plan miejscowy z założenia jest optymalnym środkiem prawnym służącym zapewnieniu ładu przestrzennego. Jednak stosowanie tego środka prawnego może być ryzykowne dla gminy ze względu na uwarunkowania prawne gwarantujące szeroką ochronę praw właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych planem miejscowym. Przepisy prawa nadają tym podmiotom prawo do żądania od gminy odszkodowania[…]

Konferencja „Wpływ pandemii COVID na gospodarkę przestrzenną”

Konferencja  „Wpływ pandemii COVID na gospodarkę przestrzenną” z cyklu konferencji „Przestrzeń w Prawie” porusza problematykę praktycznych problemów związanych z potrzebą aktualizacji przez jednostki samorządu terytorialnego założeń gospodarki przestrzennej ze względu na skutki pandemii COVID. Przedstawiona zostanie problematyka aktualizacji aktów planistycznych, planowanych inwestycji celu publicznego oraz dostosowanie procedur planistycznych do warunków[…]

Konferencja Naukowa „Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo”

Przedmiotem Konferencji Naukowej „Ochotnicze Straże Pożarne – Tradycja Samorząd Bezpieczeństwo” była analiza prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Referentami są przedstawiciele środowiska naukowego oraz samorządowego, jak również i Państwowej Straży Pożarnej.

Konferencja Naukowa „Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych”

Celem Konferencji „Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych” jest przedstawienie zmian w prawie dotyczących zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez[…]

Konferencja naukowa „Smart Administration” – Dolnośląsko-Saksońskie Spotkania Administratywistów

Konferencja naukowa „Smart Administration” odbyła się w dniach 29-30 listopada 2019 r. Konferencja  stanowiła kolejną edycję Dolnośląsko-Saksońskich Spotkań Administratywistów. Organizatorami konferencji były Uniwersytet Wrocławski oraz Fundacja Konrada Adenauer’a. W przygotowaniach i przeprowadzeniu Konferencji pomagało także Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe ISKRA. W części obejmującej otwarcie konferencji, władze Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Hochschule[…]

Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Znaczenie elektronicznej administracji dla funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – zawiera analizę regulacji prawnych dotyczących wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy kontaktach organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Wykorzystanie elektronicznej administracji w tych[…]

Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec – opracowanie naukowe

Opracowanie naukowe dr. Macieja Błażewskiego – Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec  – zawiera porównanie prawnych uwarunkowań wykorzystania środków komunikacji elektronicznych przy zapewnieniu partycypacji społecznej. Konsultacje z użyciem tych środków mogą być prowadzone przez administrację samorządową i administrację rządową. Stosowanie elektronicznej administracji ułatwia komunikację z obywatelami, zapewnienie transparentności[…]